Projects

A Helping Hand for the Lone Soldiers

🇺🇸 A Helping Hand for the Lone Soldiers

The Helping Hand Coalition donated high-brand sportswear worth over 217,000 NIS to 250 Lone Soldiers (Druze people, Christians, Muslims) at the Beit HaHayal (Soldier’s House) in Michve Alon in Upper Galilee. Lone Soldiers are youth without a families, soldiers serving in IDF far from their place of residence, or underprivileged new immigrants, local youth in need, who come from problematic families, part of insertion/absorption programs, studying through the Jewish agency programs (with army), learning Hebrew, also youth who come from boarding schools. Helping Hand Coalition with partnership of Joseph Project and Jewish Agency government program. Project coordinated by Noam Ezra.🇷🇺 Коалиция «Рука помощи» подарила спортивную одежду высокого бренда на сумму более 217 000 шекелей 250 одиноким солдатам (друзы, христиане, мусульмане) в Бейт-ха-Хаял (Дом солдата) в Михве Алон в Верхней Галилее. Одинокие солдаты – это молодые люди, не имеющие семьи, солдаты, служащие в ЦАХАЛе вдали от своего места жительства, или новые иммигранты из малообеспеченных семей, нуждающаяся местная молодежь, происходящая из проблемных семей, участвующие в программах приема / адаптации, обучающиеся по программам еврейского агентства (с армия), изучающая иврит, а также молодежь из интернатов. Коалиция Helping Hand при партнерстве проекта Joseph Project и правительственной программы Еврейского агентства. Координатор проекта Ноам Эзра.🇵🇱 Koalicja Pomocna Dłoń przekazała markową odzież sportową o wartości ponad 217 000 NIS dla 250 samotnych żołnierzy (Druzowie, chrześcijanie, muzułmanie) w Beit HaHayal (Dom Żołnierza) w Michve Alon w Górnej Galilei. Samotni Żołnierze to młodzież bez rodzin, żołnierze służący w IDF daleko od miejsca zamieszkania lub nowi imigranci w niekorzystnej sytuacji, lokalna młodzież w potrzebie, pochodząca z problematycznych rodzin, część programów wstawiania/absorpcji, studiująca poprzez programy agencji żydowskich (z wojska), uczący się hebrajskiego, także młodzież wywodząca się ze szkół z internatem. Koalicja Pomocna Dłoń we współpracy z Joseph Project i programem rządowym Agencji Żydowskiej. Projekt koordynowany przez Noama Ezrę.Categories: Projects

Tagged as: , ,