Projects

Commemorating 1.2 million Jewish children killed in the Holocaust.

Ashdod, May 8th 2021

Representatives of the Helping Hand Coalition Global Forum – Dr. Andre Gasiorowski, Chairman and Rita Tager, Executive Project Manager, took part in the ceremony commemorating 1.2 million Jewish children killed by the Germans during the Holocaust.

The event was led by the vice mayor of Ashdod – Shimon Katznelson, activists from the municipality of Ashdod, as well as young people from local schools. The Children of the Holocaust Foundation (830 members) was represented by Vladimir Listengarten, chairman and members of the Executive Committee. 

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Belarus to Israel – Vorobyyev Yevgeny Semyonovich and the First Secretary of the Embassy of Russia – Vasily Gugerev honored this event, representing their countries.

 

В память 1,2 миллиона еврейских детей, погибших в Холокосте.

Представители Глобального форума Коалиции помощи – доктор Андре Гасиоровски, председатель, и Рита Тагер, исполнительный менеджер проекта, приняли участие в церемонии памяти 1,2 миллиона еврейских детей, убитых немцами во время Холокоста.

Мероприятие возглавили вице-мэр Ашдода – Шимон Кацнельсон, активисты из муниципалитета Ашдода, а также молодые люди из местных школ. Фонд «Дети Холокоста» (830 членов) представлял Владимир Листенгартен, председатель и члены Исполнительного комитета.

Это событие почтили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Израиле – Воробьев Евгений Семенович и Первый секретарь Посольства России – Василий Гугерев, представляя свои страны.

Upamiętnienie 1,2 miliona żydowskich dzieci zabitych podczas Holokaustu.

Przedstawiciele Globalnego Forum Koalicji Pomocnej Dłoni – dr Andre Gasiorowski, prezes i Rita Tager, Executive Project Manager, wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 1,2 mln żydowskich dzieci zabitych przez Niemców podczas Holokaustu.

Wydarzenie poprowadził wiceburmistrz Aszdodu – Szimon Katznelson, działacze z gminy Aszdod, a także młodzież z miejscowych szkół.

Fundację Dzieci Holokaustu (830 członków) reprezentował Vladimir Listengarten, przewodniczący i członkowie Komitetu Wykonawczego. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Izraelu – Worobyjew Jewgienij Siemionowicz oraz I Sekretarz Ambasady Rosji – Wasilij Gugerev zaszczycili to wydarzenie, reprezentując swoje kraje.


Categories: Projects

Tagged as: ,