Israel

Hanukkah Night 3 – Lighting the Menorah in Netanya

🇺🇸 Lightning the third Hanukkah candle with victims of Holocaust in Netanya

It was another celebratory evening as the third Hanukkah candle was lit at an event in Netanya with Holocaust victims. The organization, “Holocaust Victims for the Sake of the Future,” of 800 strong are also traditional members of Helping Hand Coalition Global Forum.

Representatives who attended the evening’s festivities were: Tatiana Mazarski, Knesset Member; Efraim Bulmash, Deputy Mayor of Netanya; Dr.Andre Gasiorowski, Luke Gasiorowski, and Rita Tager, from Helping Hand Global Forum. The evening was also co-sponsored by the German organization Christenen af der Site Israels (Christians for Israel).


🇷🇺 Зажигание третьей ханукальной свечи с жертвами Холокоста в Нетании

Еще один радостный вечер в Нетании, зажжение третьей ханукальной свечи с жертвами Холокоста, членами организации «Жертвы Холокоста во благо будущего», состоящей из 800 человек, традиционных членов Глобального форума Коалиции «Рука помощи».

В этом уникальном мероприятии приняли участие заместитель мэра Нетании Татьяна Мазарски, заместитель мэра Нетании Эфраим Булмаш и представители глобального форума Helping Hand – д-р Андре Гусоровски, Лукаш Гонсоровски и Рита Тагер.


🇵🇱 Zapalenie trzeciej świecy chanukowej z ofiarami Holokaustu w Netanji

Kolejny radosny wieczór w Netanji zapalenia trzeciej chanukowej swieczki razem z ofiarami Holokaustu, członkami 800-osobowej organizacji „Ofiary Holokaustu dla dobra przyszłości”, tradycyjnych członków Globalnego Forum Koalicji Pomocnej Dłoni.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli deputowana Knesetu Tatiana Mazarski, zastępca Burmistrza Netanya Efraim Bulmash, przedstawiciele Helping Hand Global Forum – dr Andre Gąsiorowski, Łukasz Gąsiorowski i Rita Tager.


Leave a Reply